ZAPISY I REGULAMIN

Wejdź na stronę: ZAPISY i uzupełnij prosty formularz.

Chcesz dokonać płatności online koniecznie zapoznaj się z regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptuj ich treść.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSIE JĘZYKOWYM

Firma CUE Jacek Wawrzyniak, należąca do Jacka Wawrzyniaka, jest właścicielem szkoły językowej Offschool w Zalasewie. Firma prowadzi działalność w Zalasewie, ulica Planetarna 15/11 i posiada NIP: 697-192-77-31.

Niniejszy Regulamin uczestnictwa w kursach językowych Offschool (dalej: “Regulamin”) warunki świadczenia usług przez szkołę językową Offschool, działającej w Zalasewie na ulicy Planetarnej 15/11, posiadającej NIP: 697-192-77-31 i Regon: 301897738 (zwanej dalej „Szkołą”) na rzecz Kursantów i zawarcia umowy między Szkołą i Kursantami. Postanowienia niniejszego regulaminu określają warunki nauki i uczestnictwa w kursach językowych Klientów Offschool.

I. Rodzaj i zakres świadczonych usług, które można opłacić drogą elektroniczną.

 1. Zajęcia w szkole prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania w formie zajęć grupowych i/lub indywidualnych.
 2. Grupy dorosłych dobierane są na podstawie testów i/lub rozmów kwalifikacyjnych, zapewniających jak najbardziej wyrównany poziom zaawansowania językowego słuchaczy.
 3. Grupy dziecięce dobierane są na podstawie rocznika (klasy). W przypadku znaczącej różnicy poziomów, Szkoła ma prawo do zaproponowania rodzicom/opiekunom prawnym dziecka zmianę grupy w celu lepszego dopasowania poziomu zaawansowania.
 4. Nauczanie oparte jest na naukowo opracowanym systemie poziomów, z określonym celem nauki.
 5. Metody nauczania dostosowane są do potrzeb i możliwości słuchaczy.
 6. Nauczyciele posiadają odpowiednie wykształcenie, przygotowanie i doświadczenie zawodowe.
 7. Liczba osób w grupie nie przekracza liczby podanej w informacji o kursie, która jest uzgodniona przed rozpoczęciem zajęć.
 8. W przypadku zmiany liczby zapisanych osób w grupie, Szkoła może zmienić stawkę za zajęcia pod warunkiem przekazania informacji Klientowi z minimum miesięcznym wyprzedzeniem i pod warunkiem akceptacji zmiany stawki przez Klienta.
 9. Uczestnik kursu językowego otrzymuje materiały niezbędne do prowadzenia zajęć. Zakup podręcznika wskazanego przez lektora nie jest objęty ofertą i następuje z środków własnych Klienta.
 10. Zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej w siedzibie szkoły lub w formie zdalnej (tzw online).
 11. Uczestnik kursu może uczestniczyć w zajęciach w formie zdalnej tylko w przypadku zgłoszenia chęci udziału w zajęciach w formie zdalnej minimum 8 godzin przed rozpoczęciem lekcji.
 12. W przypadku zajęć grupowych opłata wynika z miejsca w grupie, a nie obecności. W sytuacji nieobecności na zajęciach, Klient jest zobowiązany do zapłaty za te zajęcia.
 13. W przypadku zajęć indywidualnych Klient ma prawo przełożyć zajęcia zgłaszając taką potrzebę minimum 8 godzin przed lekcją. Zgłoszenie chęci przełożenia zajęć na mniej niż 8 godzin skutkuje naliczeniem opłaty za tą lekcję. Zajęć indywidualnych nie można odwołać.
 14. Opłaty za zajęcia należy dokonywać z góry za dany miesiąc; płatność musi nastąpić do 10 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.
 15. W przypadku braku opłaty za dwa kolejne miesiące Klient zostanie skreślony z listy uczestników kursu.

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Każdy Klient szkoły językowej Offschool wraz z akceptacją warunków kursu otrzymuje drogą elektroniczną (email) dostęp do platformy Activenow (https://activenow.io/) gdzie znajdują się dane Klienta, informacja o przypisaniu do zajęć, harmonogram płatności oraz link do płatności drogą elektroniczną.
 2. W celu prawidłowego korzystania z serwisu Activenow (www.activenow.io) i innych oferowanych przez Szkołę usług elektronicznych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych: posiadanie dostępu do sieci Internet, posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z platformy Activenow, posiadanie aktywnego konta email.
 3. Zakazuje się dostarczana treści o charakterze bezprawnym.
 4. Słuchacz kursów online powinien mieć dostęp do komputera (4GB RAM, system Windows 10 lub Mac OS 10.13 i najnowsze wersje przeglądarek), internetu ( 3,2 Mbps w obu kierunkach), słuchawek i kamery internetowej.

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Zawarcie umowy na prowadzenie kursu językowego odbywa się przez akceptację warunków uczestnictwa, która jest przedstawiana Klientowi przed rozpoczęciem nauki w formie elektronicznej (email lub SMS) lub ustnej podczas spotkania.
 2. Klient przed zawarciem umowy jest informowany o Regulaminie zajęć, a w szczególności o stawce za lekcję, intensywności zajęć, długości trwania lekcji, długości trwania kursu, możliwości odwoływania zajęć, ilości osób w grupie, osobie prowadzącej zajęcia i terminie rozpoczęcia kursu.
 3. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie ustnej, pisemnej lub drogą elektroniczną (email lub SMS).
 4. Szkoła zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego kursu,
 5. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone, ale które jeszcze się nie odbyły do momentu zgłoszenia rezygnacji z kursu, z potrąceniem kosztu podręcznika.

IV. Tryb postępowania reklamacyjnego

Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego. Reklamacje należy składać Szkole pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły podany w Umowie na Kurs lub na stronie internetowej www.offschool.pl Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: info@offschool.pl), numer telefonu 693-141-204 (czynny w godz. 09:00–17:00, od poniedziałku do piątku). Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku. Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Słuchacz wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Offschool należąca do Jacka Wawrzyniaka (właściciela) z siedzibą w Zalasewie, ulica Planetarna 15/11, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest CUE Jacek Wawrzyniak z siedzibą w Zalasewie (kod pocztowy 62-020), ulica Planetarna 15/11, posiadającą NIP: 697-192-77-31 oraz REGON: 301897738.